JML-diving

Menu
MENU

Ekologické aspekty kremácie a kremačných pecí

Ekologia kremačných pecí je témou tabu. Je plno  „pseudo špecialistov“, ktorí tvrdia,že krematoria určite znečisťujú životné prostredie a sú zdraviu škodlivé. Veľmi sa mýlia.

Kremácia je proces ktorý ma veľmi malý vplyv na životné prostredie ako aj najekonomickejší spôsob pochovávania ľudí v Europe.

Len málo osôb je si vedomých toho aké sú vysoké nároky na stavbu nových cintorínov. Spôsobuje to, že cena stavby nového cintorína strednej veľkosti, splňajúceho vsetky predpisy stojí niekoľko milionov euro – pochádzajucich z našich daní. Do tej ceny ešte musime pripočítať cenu pozemku. Výstavba cintorína sa takisto nezaobíde bez spoločenského odporu. Kremácia spôsobi, že z ľudského tela zostane iba čistý ,pozbavený všetkych biologických znečistení, popol, ktorý môže byť uložený buďv hrobe alebo v kolumbáriu. Urna s ohľadom na svoju veľkosť nevyžaduje veľa miesta , takže kapacita našich cintorínov može vzrastať niekoľkonásobne. A ako je to s otázkou emisií ? Jedným z mýtov je že nad krematoriami sa vznáša čierny dym. Čierny dym je príčinou poruchy pece alebo jej zlej regulácie. Tiež sa potvrdili pripady ked príčinou čieneho dymu bolo ked majiteľ krematoria v rámci „úspory“ znižoval teplotu v termičných filtroch. Správne zaprojektovaná a  vyhotovená pec zhodne s predpisami 2000/76/CE ako aj správne nastavená nemôže emitovať tmavý dym.

Všetky nami ponúkané pece spĺňajú horeuvedený predpis a emitované spaliny sú celkom bezfarebné a bezvonné. 

Disponujeme emisnými meraniami vykonané vo veľa krematóriach ktoré potvrdzujú, že emisie produkované našimi pecami sú oveľa menšie ako povoľujú normy.

Proces kremácie spočíva na spáleniu tela spolu s rakvou pri vysokej teplote, za pomoci vzduchu a plynu alebo vykurovacej nafty ako pomocného paliva. Zdrojom znečistenia je samotné palivo ako aj telo s rakvou. Vzhľadom nato, že palivo sa nelíši od paliva využívaného obyvateľstvom v domácnostiach a spotreba je niekoľko až niekoľkodesiatok m3 na kremáciu, znečistenie pochádzajúce od samotného paliva je také isté, aké emitujeme z naších komínov. A znečistenie pochádzajúce z ľudského tela ? Telo človeka pozostáva  zo 70 – 80 % vody, a zostatok je hlavne dusík a uhlík a v malých množstvách síra. Výsledkom ich spaľovania vznikajú ich oxidy dusíka, uhlíka, síry ako aj vodná para. V závislosti od toho, kde sme žili, môžu sa nachádzať v tele stopové množstvá  ťažkých kovov. Samotná rakva je vyrobená z ekologického materiálu – dreva alebo kartónu – takže nezaťažuje životné prostredie. Spopoľňovanie sa uskutočňuje v dvoch fázach.

V prvej fáze je spopoľnenie rakvy a ľudského tela – zmena stavu pevného na plynný a popoľ. Spaliny vznikajúce  v prvej fáze kremácie  sa dopaľujú v dopaľujúcej komore, nazývanou tiež termická filtračná komora. Tu vznikajú plyny ako sú oxidy dusíka, oxid siričitý, oxid uhličitý a vodná para. Nemôžu a ani neobsahuju dioxíny a furany – zakázané rakovinotvorné prvky. Úroveň emisií ťažkých kovov  je tak nízka, že sa nachádza pod hranicou určenia. Zhrnutie – spaliny, ktoré sú emitované z komínov spopoľniarní, s ohľadom na nízky obsah škodlivýn, sú bezpečné pre životné prostredie ako aj ľudí bývajúcich blízko krematória.

Pre porovnanie, pred niekoľkými rokmi v Španielsku, nezávislý inštitút Marsan, vykonal merania znečistenia emitované krematóriami a znečistenie životného prostredia automobilmi a fajčiarmi. Výsledky boli prekvapivé: Jedna kremačná pec, ktorá vykonáva nie viac ako 600 kremácií ročne, vyemituje do vzduchu porovnateľne s:

• 3 autami do 3,5 tony s motormi benzínovými, ktoré každé najazdí 20 000 km/rok – čo sa týka emisií CO (oxidu uhoľnatého );

• 7 autami do 3,5 tony s dieslovými motormi, ktoré každé najazdí 20 000 km/rok   – čo sa týka emisií COsamochodami do 3,5 tony, z silnikami diesla, z których każdy przejedzie 20 tys. km/rok – w zakresie emisji CO (tlenku węgla);

• 200 fajčiarov, ktorí fajčia krabičku cigariet denne – čo sa týka sadzípalaczy wypalających paczkę papierosów dziennie – w zakresie emisji pyłów;

• 415 fajčiarov, ktorí fajčia krabičku cigariet denne – čo sa týka emisií COpalaczy wypalających paczkę papierosów dziennie – w zakresie emisji CO (tlenku węgla);

• 530 fajčiarov, ktorí fajčia krabičku denne – čo sa týka emisií NOx  ( oxidy dusíka )palaczy wypalających paczkę papierosów dziennie – w zakresie emisji NOx (tlenków azotu);

V naších miestnych podmienkach, by bolo dobré vykonať tieto merania  vzhľadom k emisiám, ktoré vytvárajú uhoľné pece na vykurovanie domácností, v ktorých  sa často pália aj nedovolené odpady. Vzhľadom na to, že pri inštalácii takýchto  domácich pecí sa nepoužívajú žiadne filtračné zariadenia, emisie sú veľmi škodlivé a nebezpečné.