JML-diving

Menu
MENU

Dodatočné systémy

Úvod

Kompletná kremačná linka sa skladá z peci, komína, palivového systému, systém ventilátorov, distribúcia vzduchu, vozík na vkladanie rakvy a zariadenia na prípravu popoľa – nie sú potrebné žiadne dodatočné zariadenia, aby mohla prebehnúť správna kremácia.

Systém rekuperácie

Typická kremačná pec má výkon najmenej 600 kW. V základnej inštalácii, teplo vytvorené pri spopoľňovaní konči v atmosfére spolu so spalinami.

V závislosti od modelu pece, teplota spalín môže byť blízka teplote komory dopaľovania t.j. cca 800 °C. Je to teplo nenávratne stratené. Spôsob na získavanie tepelnej energie nie je jednoduchý s vzhľadom k tomu, že spaliny sú agresívne a majú korozijné účinky – zvýšené nároky na výmeník tepla. Ďaľším problémom je kontinuita práce pece, takže odovzdávanie energie do ovzdušia nie je stále. Teoreticky, vedľajším problémom je veľké množstvo energie (až 250 kW z jednej peci), keď krematórium nepotrebuje až tak veľa energie na ohrev vody.

Z jednej strany máme možnosť získať veľa energie cez výmenník, ktorý je prispôsobený nepravideľnej práci a z druhej strany nám chýba odber tepla s odpovedajúcim výkonom.

Vážnym problémom je spoločenský prístup ku krematóriam, ktorý spôsobuje stavanie krematórií ďalej od zastavaného terénu ako aj nesúhlas obyvateľstva s využitím takto získaného tepla.

Posledným problémom, s ktorým sa musí zmieriť investor je zohľadnenie ekonomických nákladov na údržbu a servis takéhoto systému.

Všetky tieto faktory nasvedčujú tomu, že pokiaľ z ohľadu predpisov (zníženie teploty spalín, systém filtrácie, energetický zákon) nie je nutná takáto inštalácia, tak investori zvažujú ekonomický prínos takejto inštalácie.

V našej ponuke existuje niekoľko riešení rekuperácie tepla:

  • Získanie tepla v podstate horúceho vzduchu – používaný ako systém SAE na obmedzenie spotreby paliva alebo na vykurovanie väčších miestností (kostoly, kaplnky, športové haly, atď.).
  • Získanie tepla v podstate horúcej vody (pri väčších inštaláciách tiež pary) – využívaný na ohrev teplej úžitkovej vody a centrálneho ohrivania

Predtým ako pristúpime k investícii na rekuperáciu tepla, každopádne pripravujeme biznis plán. Na základe našej ponuky sme schopný naprojektovať a dodať vybraný systém na rekuperáciu tepla podľa požiadaviek investora.

Dodatočné systémy filtrácie

Sú miesta, kde sú vyžadované prísnejšie normy v oblasti životného prostredia, keď termická filtrácia nie je dostatočná. V závislosti od sprísnených predpisov, dodatočná filtrácia môže byť ohraničená jedným alebo viacerými emisnými parametrami napr. oxidov dusíka NOx , oxidu siričitého SO2 alebo prachu. V závislosti od použitého systému filtrov, bez problémov môžeme dosiahnuť potrebné emisné parametre.

Univerzálnosť našich konštrukcií pecí nám umožňuje, že pre každý druh pece môžeme počas inštalácie alebo aj v budúcnosti nainštalovať dodatočný filtračný systém. Keďže filtre sa vyberajú podľa požiadaviek na emisie, je racionálne ich použitie len v prípade ak naša inštalácia to bude vyžadovať. Znižuje to celkovú hodnotu investície ako aj prevádzkové náklady a cenu údržby filtrov.

Investícia do filtračného zariadenia nám nezaručuje, že v súčasnosti zakúpený systém bude shodný s budúcimi predpisami na ochranu životného prostredia.

Použitie filtračného systému vyžaduje okrem iného zníženie teploty spalín na menej ako 300°C, takže často s filtračným zariadením sa montuje aj zariadenie na rekuperáciu tepla. Ak nie je možné využiť toto teplo, musí sa zamontovať výmenník tepla, ktorý získané teplo odovzdá do ovzdušia.

Komplektný filtračný systém sa skladá z týchto častí:

  • Chemické filtre na zníženie hladiny oxidov dusíka NOx
  • Chemické filtre na zníženie hladiny oxidu siričitého SO2
  • Vreckový filter na zníženie obsahu prachových častíc
  • Pomocné zariadenia – potrubie, komín, ventilátory, kontajner na chemikálie, kontajner na odpad, výmenník tepla, systém automatiky, systém monitoringu spalín.

Systém vnútorného transportu

Vo veľkých krematóriach, v ktorých je niekoľko pecí a denne sa vykonáva niekoľko desiatok kremácií, dôležitým prvkom je systém vnútorného transportu, pri zachovaní najvyššich štandartov etiky ako aj sanitárnych predpisov.

V tomto objekte máme do činenia s premiestňovaním mŕtvych tiel z chladničky do domu smútku a potom do priestorov peci. Tento pohyb zosnulého musí byť oddelený od smútiaceho sprievodu. Vo veľkých objektoch je veľmi dôležité, aby boli vnútorné cesty dobre koordinované, aby sme zabránili chybe alebo meškaniam.

To je možné len s použitím automatického systému tansportu, ktorý môžeme integrovať so systémom vkladania rakvy. Umožňuje nám to optimálnu prácu krematória a domu smútku.

V rámci komplexnosti našej ponuky sa zaoberáme projektovaním a integráciou takýchto systémov.