JML-diving

Menu
MENU

Duval-2

Vlajkovým produktom firmy Kalfrisa sú pece modelu Duval – sú to dvojkomorové pece s najvyšším pracovným výkonom pri najnižšej spotrebe paliva. Doporučujú sa krematóriám, ktoré robia veľa spopoľňovaní denne alebo pracujúcich non-stop. Prvé pece Duval boli vyrobené už pred 20. rokmi. Počas rokov, pece evoluovali a boli podrobené celkovej modernizácii konštrukcie a podsystémov, vzhľadom na potreby zákazníka ako aj technického vývoju. Vlastnosti pece Duval, ktorými sa líšia od iných pecí vyhotovených zo šamotovej tehly :  

Elastickosť konštrukcie

Od samého začiatku projekt pece Duval mal byť maximálne elastický, aby mohla byť nainštaľovaná v rôznych typoch budov bez vplyvu na parametre práci pece a životné prostredie. Pece Duval môžu byť montované s komínom na peci, vedľa pece alebo prepojením  spalinovým kanálom v podlahe.Pece Duval sú prvé pece na trhu, ktoré sa prispôsobujú budove a nie naopak. Existujú inštalácie, kde sú pece montované priliehajúce k sebe alebo k stene.

Špeciálna komora dopaľovania

Vo všeobecnosti majú pece Duval najväčšiu komoru dopaľovania na trhu. Veľkosť komory a jej špeciálna konštrukcia garantujú, že spaliny sa tu zdržujú pri teplote 850 °C oveľa dlhší čas ako to vyplýva z povinných predpisov. To má vplyv na väčšiu bezpečnosť, keď vykonávame kremáciu pri vyššej teplote a prechod spalín je rýchlejší a objem väčší ako obyčajne. Uisťuje to prevádzkovateľa pred vznikom nepriehľadných spalín, ktoré vznikajú nedokonalým spaľovaním. Umiestnenie a veľkosť komory dopaľovania spojená s dlhším časom tu zdržujúcich sa spalín má pozitívny vplyv na spotrebu paliva a tým aj na hospodárnosť prevádzky.

Rýchly čas zohriatia pece

Pece Duval vďaka vysokej akosti ohňovzdorných materiálov majú kratší čas zohrievania oproti konkurenčným peciam. Čas zohriatia úplne vychladnutej pece na prevádzkovú teplotu je od 15 do maximálne 45 minút.

Krátky čas kremácie

Obyčajne sa kremácia vykonáva pri teplote 750-850 °C  v kremačnej komore a minimum 850 °C v komore dopaľovania. Teplota kremácie má veľký vplyv na čas kremácie ako aj na spotrebu paliva. Zjednodušene kremáciu môžeme rozdeliť na niekoľko fáz: spaľovania rakvy a mäkkých častí tela, kalcináciu kostí a dopaľovanie pozostatkov. Prvá fáza je charakteristická veľkou energiou dodanou v procese kremácie, prakticky okrem zapálenia na začiatku, ostane horák  v kremačnej komore vypnutý. Horák v komore dopaľovania sa zapína iba vtedy, ak by teplota mala klesnúť pod nominálnu hodnotu 850 °C. V druhej fáze kremácie zdrojom tepla je výlučne teplo z horáka kremačnej komory ako aj naakumulované teplo ohňovzdorných materiálov. Horák komory dopaľovania funguje analogicky, ako v prvej fáze – zapína sa iba keď teplota klesá pod nominálnu hodnotu 850 °C. V tretej fáze  pracujú obidva horáky iba keď teplota klesá pod nominálnu hodnotu alebo je nutné dopaľovanie pozostatkov. Záverom môžeme povedať, že najväčší vplyv na spotrebu paliva a čas kremácie má proces kalcinácie, naakumulovanie tepla v peci v prvej fáze kremácie ako aj činnosť horáka v komore dopaľovania.  Riešením problému spotreby paliva je zväčšenie teploty kremácie. Najvyššiu účinnodť dosiahneme, ak teplota kremácie dosahuje čo najmenej teplotu kalcinácie t.j. 950 °C. Vtedy môžeme skutočne znížiť čas kremácie ( menej ako hodina ) s čím je spojená  aj spotreba paliva. Aby sme mohli zväčšiť teplotu kremácie, pec musí mať dve vlastnosti – dostatočne veľkú komoru dopaľovania ( väčšia rýchlosť a množstvo spalín ) ako aj veľkú odolnosť keramických materiálov peci. Pece Duval umožňujú prácu až v teplote 1200 °C a odolnosť pece siaha až do teploty 1600 °C.

Najnižšia spotreba paliva

Vďaka využitiu horeuvedených vlastností ( v tom kremácie pri vysokej teplote ) ako aj možnosti práci bez prestávky a možnosti skrátenia času kremácie – pri viacnásobnej kremácii, spotreba zemného plynu začína od 4-5 m3/kremácia.

Odolnosť konštrukcie

Použitím vysokej kvality materiálov ako aj samotné zaprojektovanie peci umožňuje dlhšiu životnosť zariadenia bez potrebnej generálnej opravy. V závislosti od modelu, generálna oprava sa vyžaduje nie skôr ako po 10 tisícoch kremáciách alebo až 50 tisícoch kremáciách pri modele Duval -5.

Vzhľad pece prispôsobený miestnosti

Každé krematorium je iné. Každý investor a projektant má iné vízie aranžácie vnútorných priestorov. Kalfrisa ide v ústrety týmto očakávaniam, umožňujúc individuálne vyhotovenie pecí Duval. Začínajúc od výberu vzhľadu pece cez možnosť modifikácie stavby pece cez zmenu jej vonkajších rozmerov, aby lepšie dopasovať pec do rozmerov miestnosti spaľovania.

Plná automatizácia – možnosť obsluhy jednou osobou

Často investor má individuálne potreby týkajúce sa obsluhy pece,vyžadujúc minimalne nároky na obsluhu s cieľom čo najväčšej úcty k zosnulému ako aj obmedzenie nákladov na obsluhu. Pece Duval v závislosti od metódy vkladania rakvy do pece,, môžu byť obsluhované jednym pracovnikom bez rozdielu pohlavia. Obsluha je jednoduchá a nevyžaduje zvýšenú námahu pracovníka.

Elastickosť stavby pece

Pece Duval sa štandardovo vyrábajú vo fabrike v celosti a sú transportované na miesto inštalácie. V prípade ak nemáme možnosť vložiť do miestnosti hotovú pec, napr. vzhľadom na nevyhovujúcu prístupovú cestu, je možné postaviť pec na mieste. Tým čím sa odlišuje pec Duval od inych pecí je fakt, že pec vyrobená vo fabrike alebo na mieste je konštrukčne identická a to znamená tiež že zjednodušuje jej premiestňovanie a servisovanie.

Vybrané parametre pecí modelového radu Duval:

Materiál: šamotová tehla – ohňovzdorná, keramická izolácia, oceľová konštrukcia, plášť z nehrdzavejúcej oceli.

• Prevádzka plne automatická riadená počítačom.

• Dva horáky s výkonom 600 – 1200 kW na palivo plynné alebo na naftu.

• Prevádzková teplota – do 1200°C, odolnosť do 1600°C.

• Spotreba paliva – od 5 m3 na kremáciu.; 

• Rýchle zohriatie – od 15 minut.

• Možnosť prace non-stop.

• Kapacita do 8000 kremácií ročne.

• Čas kremácie– 45 – 90 minút.

• Generálna oprava – nie skôr ako po 10 000 kremáciách.

• Nízke emisie.