JML-diving

Menu
MENU

Ekonomické aspekty prevádzkovania krematória

Prevádzkovanie krematória je spojené so službami pre obyvateľstvo ako aj s vytváraním odpovedného zisku majiteľom.  V našich podmienkach máme do činenia s niekoľkými  typmi krematórií, ktoré môžeme rozdeliť na:

• Vysokovýkonné, najčastejšie stavané  vo veľkých aglomeráciách, ktoré vykonávajú niekoľko tisíc spopoľnení ročne, výlučne sa orientujúce na kremačnú činnosť.

• Veľké krematóriá – vykonujúce 1000 – 3000 spopoľnení ročne, zainštaľované vo veľkých aglomeráciách, prevádzkované veľkými pohrebníctvami

• Stredné –  vykonávajúce niekoľko sto až 1-2 tisíc spopoľnení ročne, najčastejšie inštalované v stredných aglomeráciách

• Malé – vykonávajúce do 1000 spopoľnení ročne , zainštaľované  v miestach s populáciu nie väčšou ako 350 tisíc obyvateľov.

V súčastnosti je trh vysokovýkonných krematórií v našej časti Európy už nasýtený, nemá význam vzhľadom na ekonomiku výstavba takýchto zariadení – pokiaľ nejde o likvidáciu už existujúcich objektov. Stavajú sa tiež veľké krematóriá – vypĺňajúc miesta, kde doteraz sa takéto zariadenia nenachádzali. Zato najdynamickejšie sa rozvíjajú stredné a malé krematóriá. Popularita týchto objektov je vzrastajúca vzhľadom na potrebu spopoľňovania v blízkosti pohrebov.

Vybudovanie nového krematória má za následok zvýšenie počtu kremácií na danom území. Investícia do vlastnej spopoľniarni sa odrazí na zväčšení príjmov ako aj v zvýšení konkurencieschopnosti. Ako ukazujú skúsenosti v iných krajoch, pohrebníctva s komplexnými službami prevzali väčšiu časť  pohrebníckych služieb.

Za účelom návratnosti investicií , musíme správne vybrať kremačnú linku ako aj technologického partnera.  Linka musí byť vybraná  s ohľadom na počet vykonávaných spopoľnení ako aj cyklu práce. Nadrozmernosť krematória má za následok horšie prevádzkové parametre ako aj dlhší čas návratnosti investícií. Preto je potrebné vytvoriť dôkladný biznis plán s dokonalou analýzou potrieb a možností trhu. Naša firma je nápomocná pri vytváraní komplexného biznis plánu.