JML-diving

Menu
MENU

INFORMÁCIE PRE INVESTOROV

V rámci spolupráce s investorom, poskytujeme nasledujúce služby:

Obchodné poradenstvo

 • pripravujeme alebo pomáhame pripraviť obchodný plán pre celú investíciu
 • ponúkame analýzu trhu v oblastiach, ktoré sa týkajú plánovaných investícií
 • pripravujeme stratégiu a plánujeme marketingové činnosti
 • vytvárame organizačnú štruktúra a vnútorné predpisy

Financovanie

 • pomáhame získať finančné prostriedky na dofinancovanie plánovanej investície z fondov EÚ, z miestnych zdrojov a z fondov ochrany prostredia
 • ponúkame efektívne spôsoby financovania plánovanej investície

Investičný proces

 • poskytujeme poradenstvo pri projektovaní –  úzka spolupráca s projektantmi
 • pripravuejme hodnotenia investície na prostredie
 • sprostredkúvame právnu pomoc v súlade s platnými predpismi pri získaní:
  • rozhodnutia, úradu životného prostredia povolení na emisie, a iných potrebných povolení
  • stavebného povolenia, zmeny rozhodnutia o podmienkach zástavby a zmeny spôsobu užívania a iných
 • pripravujeme správy o vplyve investície na okolie
 • poskytujeme komplexnú podporu v priebehu realizácie investície
 • vypracujeme analýzu zrealizovaného projektu