JML-diving

Menu
MENU

Správy

Nové povinností pohrebných ústavov a krematórií – zisti, či sa to vzťahuje na Tvoju firmu

10.02.2016

Zákon zo dňa 15 mája 2015r. o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu a o niektorých fluórovaných skleníkových plynoch, nazývaný tzv. F-plynovým zákonom, ukladá nové povinnosti operátorom zariadení, ktoré obsahujú tzv. chladiacu látku. Nový zákon vznikol v súvislosti s obmedzovaním Európskou úniou emisie skleníkových plynov, ku ktorým patria aj fluórované plyny čiže tzv. plyny HFC alebo F-plyny, čoho následkom je prísnejšia kontrola zariadení, ktoré obsahujú škodlivé látky.

V súlade s prijatými v polovici januára vyhláškami k vyššie uvedenému zákonu, chladiarenské, klimatizačné, protipožiarne zariadenia a tepelné čerpadlá, musia byť prihlásené do vyhradenej databázy, najneskôr do 14 marca. Táto povinnosť sa vzťahuje na zariadenia, v tom aj chladiarenské, používané v pohrebníctvach, ktoré obsahujú minimálne 3 kg kontrolovaných látok alebo fluórovaných skleníkových plynov. Prihlasuje sa telefonicky do

Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO) [Centrálny register operátorov zariadení a systémov protipožiarnej ochrany], kde treba zriadiť tzv. informačný list zariadenia.

Nový F-plynový zákon ukladá aj ostatné povinností operátorom chladiarenských zariadení; o.in. zaistenie kontroly zariadenia z hľadiska uniku látky alebo vykonávanie opráv a servisných prác len osobami, ktoré majú určené osvedčenie.

V prípade nedodržania nových zákonných požiadaviek sa predpokladá pokuty vo výške od 600 do 3000 pln.

V prípade pochybností kontaktujte nášho zamestnanca:

Tel. +48 661 254 000